Artikel 1 | Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Grip Verzuimservice: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Grip Verzuimservice B.V. gevestigd te Voorthuizen onder KvK nummer 57087067, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, alsmede aan haar gelieerde vennootschappen en overige juridische entiteiten.
Opdrachtgever: de contractpartij van Grip Verzuimservice, de natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon, waarmee Grip Verzuimservice onderhandelt over het sluiten van een overeenkomst dan wel waarmee Grip Verzuimservice een overeenkomst heeft gesloten.
Diensten: Alle diensten die door Grip Verzuimservice in opdracht van een opdrachtgever ten behoeve opdrachtgever of een door hem aangewezen derde worden verricht.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Grip Verzuimservice en opdrachtgever terzake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte.
Partijen: Grip Verzuimservice en opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2 | Toepasselijkheid
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen Grip Verzuimservice B.V. (hierna Grip Verzuimservice te noemen) en haar opdrachtgever. Bepalingen uit andere algemene voorwaarden worden daarmee uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen en aanvul­lingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdruk­kelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2  Voor eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden geldt dat zij 3 maanden nadat Grip Verzuimservice haar opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van toepassing zijn.

2.3  
De offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 3 maanden. Deze termijn gaat in vanaf de offertedatum of bij het ontbreken daarvan vanaf de datum van de aanbiedingsbrief. De door Grip Verzuimservice verstrekte prijslijsten, brochures, ander drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. 

2.4  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalin­gen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5  Een overeenkomst komt tot stand nadat Partijen de opdrachtbevestiging voor akkoord hebben ondertekend en deze door Grip Verzuimservice retour is ontvangen, danwel nadat Grip Verzuimservice met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Het staat Partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen, bijvoorbeeld via de mail.

2.6  Grip Verzuimservice is bevoegd in het geval dit naar haar inzicht noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden, doch niet na hierover overleg gepleegd te hebben met de opdrachtgever onder opgave van de kosten. De hieruit voortvloeiende overeenkomst laten rechten en verplichtingen ontstaan tussen opdrachtgever en derde en zullen Grip Verzuimservice nimmer binden. In elk geval gelden ook in die rechtsverhouding tussen Grip Verzuimservice en die derde deze algemene voorwaarden. Indien derden hun aansprakelijkheid in verband met hun inschakeling door Grip Verzuimservice ter uitvoering van een opdracht beperken of uitsluiten, is Grip Verzuimservice gerechtigd om, zonder overleg met of instemming van opdrachtgever, een dergelijke beperking of uitsluiting mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

2.7  Grip Verzuimservice is gerechtigd om de overeenkomst (zowel qua inhoud van de dienstverlening als de voorwaarden van de dienstverlening) eenzijdig te wijzigen, indien veranderde wetgeving daartoe aanleiding geeft.

2.8  Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Grip Verzuimservice. Dit geldt ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling van de Opdrachtgever en/of Grip Verzuimservice is dat de opdracht door een specifieke persoon wordt uitgevoerd. De werking van zowel artikel 7:404 BW, waarin voor het laatstbedoelde geval een regeling is opgenomen, als artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meerdere personen een opdracht hebben aanvaard, wordt expliciet uitgesloten.

Artikel 3 | Duur van de overeenkomst en beëindiging

3.1    Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van tenminste 12 maanden, tenzij dit in de overeenkomst anders is bepaald. Drie maanden voor einddatum wordt de overeenkomst met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd.

3.2    Overeenkomsten die voor bepaalde duur zijn aangegaan, kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

3.3    Grip Verzuimservice behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien er sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat gevreesd kan worden dat Opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn aan haar verplichtingen te voldoen. Grip Verzuimservice is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

3.4    Zolang de overeenkomst met Grip Verzuimservice voortduurt, zal Opdrachtgever zelf geen activiteiten met betrekking tot de opdracht ondernemen of daartoe derden inschakelen, zonder daarover met de opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 4 | Verplichtingen Grip Verzuimservice

4.1    Grip Verzuimservice spant zich in de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingen Overeenkomst (WGBO); de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Medische Keuringen (WMK), en de sociale zekerheidswetgeving – maar ook voor zover van toepassing de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Daarnaast is zij gehouden aan de richtlijnen en standaarden zoals deze door de wetenschappelijke beroepsvereniging NVAB zijn aanvaard.

4.2    Grip Verzuimservice zal zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de andere bij de Opdrachtgever voorkomende vakgebieden, voor zover relevant voor diens (multidisciplinair) handelen, dit conform de Arbowetgeving en WGBO (goed hulpverlener schap). Voorts is zij gehouden haar kennis en vaardigheden voor een goede beroepsuitoefening op peil te houden dan wel uit te breiden, waar nodig in samenspraak met vakgenoten, zodanig dat de dienstverlening voldoet aan de eisen welke in redelijkheid aan haar als bedrijfsarts mogen worden gesteld en in elk geval aan de geldende herregistratie – eisen.

4.3    De bedrijfsarts van Grip Verzuimservice draagt zorg voor een goede samenwerking en communicatie met de diverse professionals en deskundigen die voor de Opdrachtgever werken.

4.4    Grip Verzuimservice zal zorgdragen dat haar medewerkers danwel de via haar ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden zich gedragen overeenkomstig werk- en huisregels van Opdrachtgever, voor zover deze regels aan Grip Verzuimservice kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 5 | Verplichtingen van Opdrachtgever

5.1    Opdrachtgever zal Grip Verzuimservice steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van de benodigde personeelsgegevens, alsmede de toegang tot zijn gebouwen, de benodigde tijd, de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke voorzieningen krijgt om zijn of haar werk te verrichten (conform de professionele standaard en richtlijnen van de bedrijfsarts, stand van de wetenschap en techniek, algemene normen en waarden en wat gebruikelijk is in de gezondheidszorg).

5.2    Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of benodigde medewerking niet tijdig aan Grip Verzuimservice zijn verstrekt, heeft Grip Verzuimservice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Grip Verzuimservice tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

5.3    Grip Verzuimservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de vertraging. Eveneens is Grip Verzuimservice niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuist en/of onvolledig verstrekte gegevens.

5.4    Grip Verzuimservice is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor zover derden bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn is de Opdrachtgever gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan totstandkoming van de overeenkomst met die derden.

5.5    In het geval een met Grip Verzuimservice in het kader van de overeenkomst een gemaakte spreekuurafspraak binnen een werkdag door of namens opdrachtgever wordt verzet of afgezegd, dan is het volledige, overeengekomen, tarief verschuldigd; wordt de afspraak eerder afgezegd dan is dit voor opdrachtgever kosteloos.

Artikel 6 | Honorarium en betaling

6.1    Alle honoraria, prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw) en verschotten. Onder verschotten worden onder meer verstaan de werkelijk gemaakte secretariaatskosten, kosten van hulppersonen en andere opdracht gebonden kosten, zoals de kosten voor het opvragen van informatie uit de behandelende sector, voor zover deze nodig is voor de oordeelsvorming van de bedrijfsarts, kosten die gemoeid zijn met het uitoefenen van de verwijsfunctie van de bedrijfsarts en kosten voor de bewaring van medische dossiers gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn.

6.2    Indien geen vast tarief als honorarium is overeengekomen, zal Grip Verzuimservice dit als in rekening te brengen honorarium vaststellen op basis van een standaardtarief en de bestede tijdseenheden. De aan door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen periodiek achteraf worden gefactureerd. Hieronder wordt tevens verstaan de vergoeding van de door Grip Verzuimservice gemaakte kosten (verschotten).

6.3    Indien de aard van de overeenkomst daartoe aanleiding geeft, kan Grip Verzuimservice van de opdrachtgever een voorschotbetaling verlangen, alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Een dergelijke voorschotbetaling wordt met de toekomstige declaratie(s) verrekend.

6.4    Grip Verzuimservice is gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever op een termijn van ten minste een maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

6.5    Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Grip Verzuimservice kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in het vorige lid, kan dit alleen met inachtneming van het hiernavolgende. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dat artikel be­doelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisge­ving van Grip Verzuimservice genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in wer­king zou treden indien de prijs- of tariefsaanpassing een verhoging betreft van meer dan 5%.

6.6    Indien Grip Verzuimservice op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werk­zaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Grip Verzuimservice.

6.7    Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurda­tum.

6.8    Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeenge­ko­men termijn betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebre­ke­stelling nodig is, over het openstaande bedrag de contractuele rente van 2,2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag totdat Grip Verzuimservice algehele betaling heeft ontvangen. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vor­dering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-

6.9    Betaling vindt steeds plaats zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge­ko­men.

6.10 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.11 Al hetgeen opdrachtgever betaalt strekt eerst tot voldoening van de verschul­digde rente en/of (invordering)kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.

6.12 Grip Verzuimservice is steeds gerechtigd om haar dienstverlening/prestatie op te schorten wanneer opdrachtgever ook na sommatie in gebreke blijft. 

6.13 Grip Verzuimservice is steeds gerechtigd om, alvorens zij uitvoering aan de overeenkomst geeft of met de nakoming van de overeenkomst voortgaat, naar haar oordeel vol­doen­de zekerheid – bijvoorbeeld een aanbetaling of bankgarantie – voor de nakoming van de (betalingen)verplichtingen van opdrachtgever te verlangen, ook indien dat betekent dat termijnen en/of levertijden worden overschreden. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Grip Verzuimservice het recht haar prestatie op te schorten of de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onvermin­derd het recht van Grip Verzuimservice op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Indien en zodra opdrachtgever de kredietlimiet gesteld door de krediet­ver­zekeraar van Grip Verzuimservice overschrijdt, dan wel de dekking door deze verzekeraar vervallen is vanwege de ouderdom van de openstaande facturen van opdracht­gever, heeft Grip Verzuimservice het recht de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht van Grip Verzuimservice op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel ontslaat opdrachtgever niet uit haar verplichting de tot de datum van ontbinding verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en goederen te betalen.

Artikel 7 | Levering

7.1  Alle door Grip Verzuimservice genoemde of overeengekomen (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Grip Verzuimservice bekend waren. Grip Verzuimservice spant zich naar behoren in de overeengekomen (levering)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (levering)termijn brengt Grip Verzuimservice niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Grip Verzuimservice wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gegeven om na te komen. Grip Verzuimservice is niet gebonden aan al dan niet uiterste (levering)ter­mijnen die niet meer kunnen worden gehaald, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van Grip Verzuimservice. Evenmin is Grip Verzuimservice gebonden aan een al dan niet uiterste leverings­ter­mijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeen­komst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Grip Verzuimservice en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.2  Grip Verzuimservice zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Zij heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Artikel 8 | Professionele onafhankelijkheid Grip Verzuimservice

8.1  Onder professionele onafhankelijkheid (autonomie) wordt verstaan: de vrijheid van oordeelsvorming, handelen, advisering, behandelen en verwijzen door Grip Verzuimservice, in haar hoedanigheid als casemanager, arbeidsdeskundige c.q. bedrijfsarts (gegeven de professionele standaard, de wettelijke kaders en de maatschappelijke normen en waarden) ten aanzien van de preventie van beroepsziekten en arbeid gebonden aandoeningen en ten aanzien van de zorg voor het behoud en de bevordering van de gezondheid en arbeidsgeschiktheid (inclusief de beoordeling daarvan en het geven van werkhervattingsadviezen). De professionele onafhankelijkheid heeft zowel betrekking op de individuele arts/arbeidsdeskundige-cliënt-relatie als op de relatie van de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige met groepen van cliënten en (delen van) de klantorganisatie (conform Professioneel Statuut NVAB c.q. als het een arbeidsdeskundige betreft: de SRA).

Medisch professionele autonomie is de vrijheid van oordeelsvorming van de arts c.a. arbeidsdeskundige om, gegeven de wettelijke kaders en de professionele standaard, zonder inmenging van derden, in de individuele arts/arbeidsdeskundige– patiëntrelatie te komen tot diagnosestelling en advisering over behandeling en alle andere verrichtingen, waarbij inbegrepen het onderzoeken en het geven van raad met als doelstelling de bescherming en/of verbetering van de gezondheidstoestand van de patiënt.

8.2    Het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg vereist dat Grip Verzuimservice binnen de grenzen van de wet- en regelgeving, en de vigerende professionele standaard de aan zijn of haar zorg toevertrouwde cliënten en opdrachtgevers in vrijheid met raad en daad kan bijstaan. De positie van de bedrijfsarts c.q. arbeidsdeskundige is die van een onafhankelijk adviseur ten behoeve van de opdrachtgever en de werknemers bij de opdrachtgever. De bedrijfsarts c.q. arbeidsdeskundige is onafhankelijk in zijn of haar professionele oordeelsvorming, medisch handelen, verwijsbeleid en de inhoud van zijn of haar advisering. De bedrijfsarts oefent zijn of haar functie uit conform de door de NVAB vastgestelde Beroepscode voor bedrijfsartsen en door de NVAB bekrachtigde richtlijnen. De arbeidsdeskundige oefent zijn of haar functie uit conform de door de SRA vastgestelde Beroepscode voor arbeidsdeskundigen en door de SRA bekrachtigde richtlijnen.

8.3    Voor de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige van Grip Verzuimservice staan de bedrijf gezondheid kundige belangen van het aan zijn of haar zorg toevertrouwde individu op de eerste plaats, mits dit geen ernstige schade toebrengt aan derden. Zorgvuldige bedrijf gezondheid kundige afweging van belangen en consequenties dient hierbij plaats te vinden.

8.4    In sommige gevallen heeft de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige van Grip Verzuimservice gegronde redenen om de noodzakelijke zorg niet te kunnen verlenen dan wel op zich te nemen of de relatie met de cliënt af te breken. Te denken valt aan een persoonlijke relatie tussen bedrijfsarts c.q. arbeidsdeskundige en cliënt. In dit geval treft de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige zodanige maatregelen dat de continuïteit van de zorg is verzekerd, dit indien en voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verwacht.

8.5    Grip Verzuimservice richt zich niet alleen op de individuele werknemer, maar heeft aandacht voor de bedrijfspopulatie als geheel en het totale arbozorgsysteem inclusief het verzuim- en re-integratiebeleid van de opdrachtgever (als werkgever).

Artikel 9 | Vertrouwelijke informatie en Niet-overname beding

9.1    Elk der partijen gaat ermee akkoord dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Hieronder valt expliciet alle informatie aangaande de onderneming van opdrachtgever, diens bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten. Partijen zullen erop toezien dat door hen ingeschakelde derden ook vallen onder de geheimhoudingsverplichting.

9.2    De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Uitzonderingen hierop zijn  in het geval Grip Verzuimservice voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn en indien Grip Verzuimservice went te publiceren over haar voor de opdrachtgever verrichte activiteiten in wetenschappelijke vakliteratuur en daarover wetenschappelijke voordrachten te houden. Hierbij waarborgt Grip Verzuimservice de privacy van opdrachtgever en diens personeelsleden door eventuele casuïstiek in geanonimiseerde vorm te publiceren.

9.3    Geen van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij hij daartoe schriftelijke toestemming van de andere partij heeft.

9.4    Indien opdrachtgever op enigerlei wijze, hetzij direct of indirect een werknemer of een voormalig werknemer van Grip Verzuimservice of een aan haar gelieerde onderneming, in dienst neemt danwel anderszins werkzaamheden laat verrichten, zal Opdrachtgever aan Grip Verzuimservice een eenmalige vergoeding verbeuren van vijf maal het laatstgenoten bruto jaarsalaris van de overgenomen medewerker. Deze vergoeding is onmiddellijk opeisbaar na feitelijke indiensttreding en ziet op de, niet voor matiging in aanmerking komende, compensatie voor werving‐, selectie-, inwerk- en begeleidingskosten.

9.5    De vergoeding genoemd in het vorige lid is niet verschuldigd indien het een voormalig werknemer van Grip Verzuimservice betreft, die reeds minimaal twaalf kalendermaanden uit dienst is getreden.

Artikel 10 | Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, voortvloeiende uit de door Grip Verzuimservice verrichtte werkzaamheden, zoals onder meer ontwikkelde methodes, werkwijzen, processen, computerprogramma’s, systemen en systeemontwerpen, adviezen, (model)contracten, berusten uitsluitend bij Grip Verzuimservice, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, systemen, processen of andere materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid van Grip Verzuimservice

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Grip Verzuimservice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van di­rec­te schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één kwart jaar, wordt de voor de overeenkomst be­don­gen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één contractperiode. Iedere aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan EURO 1.250.000,- (een miljoen tweehonderd en vijftig duizend euro). Grip Verzuimservice is verzekerd bij Nationale Nederlanden (adres: Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK Den Haag). Grip Verzuimservice is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid tot maximaal EURO 1.250.000,- per incident met een maximum van EURO 2.500.000,- miljoen euro per jaar.

11.2 Aansprakelijkheid van Grip Verzuimservice voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfs­stag­natie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Grip Verzuimservice voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

11.3 De aansprakelijkheid van Grip Verzuimservice wegens toerekenbare tekortkoming in de na­koming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Grip Verzuimservice ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplich­tingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Grip Verzuimservice in staat is adequaat te reageren.

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, doch uiterlijk binnen twee weken na constatering, schrifte­lijk bij Grip Verzuimservice meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Grip Verzuimservice vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11.5 Grip Verzuimservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het feit dat Opdrachtgever of een werknemer de door Grip Verzuimservice verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Grip Verzuimservice voor alle aanspraken van derden of werknemers van opdrachtgever jegens haar bij de uitvoering van de overeenkomst.
 
11.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Grip Verzuimservice zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 12 | Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien Grip Verzuimservice haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, staking, storing in haar computersystemen en andere stagnatie in de normale gang van zaken in haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Grip Verzuimservice alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Grip Verzuimservice in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Onder overmacht wordt tevens begrepen hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is bepaald, alsmede iedere omstandigheid waarmee Grip Verzuimservice ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon of behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, molest, oproer, sabotage, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen en (gewijzigde) overheidsmaatregelen of -bevelen.

Artikel 13 | Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Deze algemene voorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2 Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst geldt dat zij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze info@grip-verzuimservice.nl
Kijk voor de meest actuele informatie op onze website www.grip-verzuimservice.nl


Algemene Voorwaarden. Grip Verzuimservice B.V. 12 juni 2020
Back to Top